سبک زندگی

  • سبک زندگی

سبک زندگی

سبک زندگی

مفهوم سبک اجتماعی چیست؟

سبک زندگی، مفهوم تازه ای نیست. هزاران سال است که انسانها کوشیده اند سبک زندگی خود را بشناسند و مدیریت کنند و حتی دولت ها کوشیده‌اند بر روی سبک زندگی مردمان خود، تاثیر بگذارند. سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی شامل تغذیه تحرک بدنی، استرس، مصرف دخانیات و کیفیت خواب است که در پی اجتماعی شدن بوجود امده است. شیوه زندگی پدیده ای چند وجهی است که تمام جنبه های زندگی روزمره، خواب ، غذا، بهداشت، اداب و رسوم،کار، بازی، سرگرمی، وقت گذرانی، روابط اجماعی، طرز تفکر، رفتار، احساسات و عواطف می باشد.

مفهوم سبک اجتماعی چیست؟